REGULAMIN SERWISU SHUMEE

I. Definicje

§1

W niniejszym regulaminie serwisu „Shumee”, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Shumee”– serwis shumee, do którego można uzyskać dostęp poprzez Portal,
 2. „Portal”– stronę główną znajdującą się pod adresem https://nowe.shumee.pl oraz jej podstrony, przez które można uzyskać dostęp do Shumee,
 3. „Dostawca”– Shumee S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 122/6, 90-006 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 628881, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wŁodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 300 000,- zł (wpłacony w całości), NIP 725-214-08-27, REGON 364985130, adres e-mail: info@shumee.pl,
 4. „Shumeer”– każdą osobę korzystająca z Shumee,
 5. „Sprzedawca”– Shumeer, który zgodnie z Regulaminem wystawił na Shumee ofertę sprzedaży rzeczy,
 6. „Kupujący”– Shumeer, który z wykorzystaniem Shumee kupuje rzeczy od Sprzedawcy, jak również osobę, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą z wykorzystaniem Shumee,
 7. „Konto”– konto Shumeera założone przez niego w Shumee zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 8. „Urządzenie”– urządzenie, na którym można korzystać z Shumee
 9. „Konsument”– osoba zdefiniowana w przepisie art. 221Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne

§2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Dostawcę na rzecz Shumeerów usług, które polegają na umożliwieniu im m.in.: a. stworzenia Konta w Shumee,

b. dokonywać zakupów w serwisie nowe.shumee.pl

§3

Do korzystania z Shumee za pośrednictwem Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Shumeera. Wystarczający jest dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej.

§4

 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą m.in. do utrzymania sesji Shumeera po zalogowaniu.
 2. Możliwe jest skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w Urządzeniu, komputerze lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach §38 – §40 Regulaminu.

§5

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portalu, naruszenie jego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa danych Shumeerów.
 2. Zabronione jest dodawanie do Shumee jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności zabronione jest: podszywanie się pod inną osobę, zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających prawa autorskie osobiste lub majątkowe, rasistowskich czy propagujących systemy totalitarne. Zabronione jest również zamieszczanie treści promujących towary lub usługi, których promocja lub reklama są zakazane albo ograniczone, a zwłaszcza: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, usług podmiotów medycznych, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, substancji psychotropowych, środków odurzających, leków, przedmiotów służących do karmienia niemowląt.
 3. Zabronione jest wysyłanie z wykorzystaniem opcji wysyłania wiadomości dostępnej w Shumee niezamówionej informacji handlowej lub prowadzenie marketingu bezpośredniego w sposób niezgodny z wymogami prawa w tym zakresie.

§6

 1. Założenie Konta jest bezpłatne.
 2. Dostawca ma możliwość przewidywać odpłatność za korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w Shumee. O fakcie, że dana usługa jest odpłatna, a także o zasadach tej odpłatności Shumeer będzie informowany przed skorzystaniem z niej.

III. Założenie konta

§7

 1. Konto można założyć za pomocą Portalu.
 2. Osoba, która na Portal, aby móc korzystać z Shumee i dostępnych w jej ramach usług powinna założyć Konto. Istnieje możliwość założenia Konta prywatnego lub Konta firmowego. Konto firmowe przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, które chcą korzystać z Shumee w bezpośrednim związku z jej prowadzeniem.
§8
 1. W celu założenia Konta prywatnego, po dokonaniu jego wyboru, należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”. Następnie trzeba wybrać, w jaki sposób zostanie założone Konto prywatne. Istnieją dwie możliwości: poprzez podanie adresu e-mail albo poprzez dane z Facebook’a.
 2. W celu skorzystania z pierwszej z możliwości Shumeer powinien kliknąć przycisk „Zarejestruj się przez e-mail” a następnie wypełnić formularz i podać wskazane w nim dane. oraz w Portalu.
 3. Kliknięcie przycisku „Zacznij shumieć” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Dostawcy i skutkuje zaproszeniem Dostawcy do złożenia Shumeerowi oferty zawarcia umowy o założenie Konta prywatnego. Dostawca wysyła następnie do Shumeer’a e-mail z linkiem aktywacyjnym do Konta. E-mail stanowi ofertę zawarcia między Shumee’rem a Dostawcą umowy o założenie Konta prywatnego.
 4. Kliknięcie w przesłany w e-mailu link stanowi przyjęcie oferty Dostawcy i skutkuje zawarciem umowy o założenie Konta prywatnego. Kliknięcie w ten link uaktywnia Konto.
 5. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza danych innych osób niż Shumeer lub danych nieprawdziwych.
 6. Shumeer może także założyć Konto prywatne wykorzystując dane z Facebook’a. W tym celu Shumeer powinien kliknąć przycisk „Zaloguj się przez Facebooka”, który znajduje się w Aplikacji oraz Portalu i podać dane do logowania w Facebook’u. Następnie Dostawca automatycznie pobierze z Facebooka dane konieczne do rejestracji w Shumee i wyświetli Shumeerowi jego imię i nazwisko pobrane z Facebook’a. Wyświetlone informacje stanowią ofertę złożoną Shumeerowi przez Dostawcę zawarcia umowy o złożenie Konta prywatnego.
 7. Kliknięcie przycisku „Zacznij Shumieć” skutkuje przyjęciem powyższej oferty Dostawcy i zawarciem umowy o założenie Konta prywatnego.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie do założenia Konta cudzego lub fikcyjnego profilu na Facebook’u.
 9. Shumeer może mieć tylko jedno Konto prywatne.

§9

 1. Konto firmowe można założyć poprzez podanie adresu e-mail.
 2. W celu założenia Konta firmowego, po dokonaniu wyboru takiego Konta, należy kliknąć przycisk „Kontynuuj” a następnie wypełnić formularz i podać wskazane w nim dane.
 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Dostawcy i skutkuje zaproszeniem Dostawcy do złożeniaShumeerowi oferty zawarcia umowy o założenie Konta firmowego. Dostawca wysyła następnie do Shumeer’a e-mail z linkiem aktywacyjnym do Konta. E-mail stanowi ofertę zawarcia między Shumee’rem a Dostawcą umowy o założenie Konta firmowego.
 4. Kliknięcie w przesłany w e-mailu link stanowi przyjęcie oferty Dostawcy i skutkuje zawarciem umowy o założenie Konta firmowego. Kliknięcie w ten link uaktywnia Konto.
 5. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza danych innych osób niż Shumeer lub danych nieprawdziwych.
§10
 1. Jeżeli Shumeer jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli, w zależności od sposobu założenia Konta, od chwili określonej w postanowieniu §8 ust. 4 lub 7.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Shumeer powinien poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu odumowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na przykład pocztą elektroniczną na adres Dostawcy podany w postanowieniu §1 lit. b Regulaminu). Shumeer może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod tym adresem https://shumee.pl/static/odstapienie_PL.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Shumeer wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§11

Dostawca zaleca, by Shumeer przechowywał swoje dane do logowania w Shumee w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§12

Shumeer po zalogowaniu się do swojego Konta ma możliwość edycji swoich danych, w tym swojego awatara, a także korzystania z usług dostępnych w Shumee. Przy czym, skorzystanie z niektórych z nich może wymagać zawarcia osobnej umowy, o czym Shumeer będzie informowany przy zgłoszeniu chęci skorzystania z takiej usługi.

 

IV. USŁUGI DOSTĘPNE PO ZAŁOŻENIU KONTA

§13

Po zalogowaniu się do swojego Konta Shumeer ma możliwość m.in.: a. obserwowania innych Shumeerów, b. dodawania/wystawiania Vote’ów, c. dodawanie/wystawiania Postów, d. przeglądania Feeda, e. przeglądania Stories, f. głosowania w reakcji na oferty sprzedaży rzeczy lub Vote’y innych Shumerów, g. komentowanie Vote’ów, ofert sprzedaży rzeczy lub Postów innych Shumeerów, h. wysyłania wiadomości do innych Shumeerów, i. wystawiania ofert sprzedaży rzeczy przez Shumeera i zawierania umów sprzedaży tych rzeczy z innymi Shumeerami, j. zapoznania się z historią swoich zakupów zrealizowanych za pomocą Shumee, k. oceny przebiegu transakcji w postaci umów sprzedaży zawartych ze Sprzedawcami za pomocą Shumee, l. otrzymywania kodów rabatowych od Sprzedawców.

§14
 1. Po założeniu Konta, Shumeer będzie miał domyślnie ustawionych kilku Shumeerów jako obserwowanych. Dostawca wybierze Shumeerów, którychtreści mogą potencjalnie zainteresować Shumeera. Jeżeli Shumeer nie wskaże swoich zainteresowań, wówczas Dostawca wybierze tych Shumeerów samodzielnie.
 2. Shumeer ma następnie możliwość rezygnacji z obserwowania Shumeerów wybranych dla niego zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego.
 3. Po zalogowaniu się do Shumee, Shumeer może samodzielnie wybierać Shumeerów, których chce obserwować, jak i rezygnować z ich obserwowania.Dostawca może proponować Shumeerowi obserwowanie innych Shumeerów.
§15

Shumeer może dodawać Vote lub Posty, które będą widoczne publicznie lub dla wskazanych przez niego Shumeerów.

§16
 1. Shumeer ma także= możliwość przeglądania swojego Feeda, a także Stories.
 2. Dostawca będzie podejmował działania, by w pierwszej kolejności Shumeerowi wyświetlane były treści, które najlepiej odpowiadają jego zainteresowaniom. Zainteresowania Shumeera będą określane na podstawie danych wskazanych w §37 Regulaminu.
§17
 1. Shumeer, po przeprowadzeniu przez Dostawcę jego weryfikacji, ma możliwość wystawiania poprzez swoje Konto ofert sprzedaży rzeczy. Oferty takie będą widoczne poprzez Portal dla każdego użytkownika Internetu wchodzącego na Portal, a w Aplikacji dla wszystkich Shumeerów.
 2. Przeprowadzenie weryfikacji Shumeera odbywa się poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 grosza w przypadku weryfikacji Konta prywatnego albo na kwotę 10 zł w przypadku weryfikacji Konta firmowego. Kwoty te, z zastrzeżeniem zdania następnego, stanowią wynagrodzenie Shumee za przeprowadzenie weryfikacji. W przypadku weryfikacji Konta firmowego przy użyciu mechanizmu szybkiego przelewu internetowego, kwota 10 zł jest wynagrodzeniem spółki obsługującej tę formę płatności weryfikacyjnej. Opłata za weryfikację podlega zwrotowi w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji. W celu dokonania przelewu weryfikacyjnego należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji w Koncie, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz, w którym należy podać wymagane dane osobowe. Trzeba również wybrać formę, w jakiej wykonany zostanie przelew weryfikacyjny. Do wyboru są zwykły przelew oraz szybki przelew internetowy. Następnie należy kliknąć przycisk „Zweryfikuj”. W przypadku wyboru szybkiego przelewu internetowego Shumeer zostanie przekierowany na stronę spółki obsługującej tę formę płatności. Czas potrzebny na weryfikację podany jest w formularzu obok formy płatności przelewu weryfikacyjnego. O wyniku weryfikacji Shumeer zostanie powiadomiony mailowo.
 3. W celu wystawienia oferty sprzedaży rzeczy Shumeer po wybraniu odpowiedniej opcji w swoim Koncie powinien wypełnić formularz, w którym należy opisać oferowaną rzecz oraz jej stan, dodać jej zdjęcia, a także informację o cenie, akceptowanych formach płatności oraz wysyłki. Kliknięcie przycisku „Opublikuj” powoduje zamieszczenie oferty na Shumee.
 4. Zabronione jest wystawienie ofert sprzedaży rzeczy, których sprzedaż narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, jak w szczególności rzeczy będących własnością innej osoby niż Sprzedawca, rzeczy niedopuszczonych do obrotu, rzeczy, których sprzedaż odbywa się z naruszeniem praw własności intelektualnej, leków, broni, amunicji, alkoholu, papierosów oraz akcesoriów związanych z narkotykami.
 5. Wszystkie rzeczy, których oferty sprzedaży zostały wystawione przez Sprzedawcę może on przeglądać w zakładce Konta ,,Moja sprzedaż”.
 6. Dostawca w zamian za umożliwienie wystawienia ofert sprzedaży rzeczy będzie pobierał wynagrodzenie, które będzie płatne przez Sprzedawcę po sprzedaży rzeczy. Wysokość wynagrodzenia Dostawcy wynosi 5% wartości odpowiadającej sumie ceny sprzedanej rzeczy oraz opłaty za wybraną przez Kupującego formę przesyłki. Wynagrodzenie to będzie płatne w terminie 7 dni od dnia sprzedaży rzeczy. W przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę płatności szybki przelew internetowy, wówczas wynagrodzenie na rzecz Shumee zostanie potrącone z ceny płaconej przez Kupującego, co nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń. Przy wyborze pozostałych form płatności, Sprzedawca ma obowiązek samodzielnej wpłaty wynagrodzenia na rzecz Dostawcy w powyższym terminie. W przypadku braku zapłaty przez Sprzedawcę wynagrodzenia na rzecz Dostawcy w terminie 30 dni od dnia sprzedaży rzeczy, Dostawca ma prawo zablokować Sprzedawcy możliwość wystawiania ofert sprzedaży rzeczy i zablokować wystawione już oferty do czasu uiszczenia zaległego wynagrodzenia.
 7. Na wezwanie Dostawcy Sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów potwierdzających wydanie sprzedanej rzeczy Kupującemu. Dowód taki powinien być przekazany Dostawcy w terminie wskazanym w wezwaniu, ale nie dłuższym niż 7 dni.

§18

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Kupujący powinien wybrać rzecz, którą chce się od niego kupić. Następnie Kupujący powinienpodać adres dostawy, swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, wybrać sposób dostawy rzeczy i sposób płatności. Informacja o dostępnych sposobach dostawy rzecz oraz płatności dostępna jest w każdejofercie sprzedaży rzeczy.
 2. W celu zakończenia transakcji Kupujący powinien kliknąć przycisk „Kup i zapłać”. Z chwilą jego kliknięcia Kupujący przyjmuje złożoną przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży danej rzeczy i między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pomocą Portalu nie jest konieczne posiadanie Konta.
§19
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a Sprzedawca przedsiębiorcą wówczas Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii, lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, terminten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodzejednoznacznego oświadczenia, które należy przekazać Sprzedawcy.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem https://shumee.pl/static/odstapienie_konsument.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy: a.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klientasposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniuod umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającez korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§20

Dostawca zwraca uwagę Sprzedawcy i Kupującemu, że w przypadku skorzystania przez nich z form płatności wymagających udziału zewnętrznego operatora, jak w szczególności szybkie przelewy internetowe, informacja o kwocie transakcji i jej stronach trafi do tegopodmiotu.

§21

Dostawca zwraca uwagę, że nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym.

§22

Shumeer, po wybraniu odpowiedniej opcji Konta, ma możliwość zapoznania się z historią swoich zakupów zrealizowanych za pomocą Shumee.

§23

Kupujący po zawarciu umowy sprzedaży ma możliwość oceny przebiegu transakcji. W tym celu powinien wybrać odpowiednią opcję, a następnie wskazać liczbę gwiazdek przyznanych danej transakcji, gdzie jedna jest oceną najniższą a pięć najwyższą oraz kliknąć przycisk „Opublikuj”. Kupujący może również dodać do takiej oceny komentarz.

§24

Shumeer w odpowiedniej zakładce swojego Konta, będzie miał dostępdo informacji, jakie kody rabatowe może zdobyć od Sprzedawców. Po kliknięciu w kod pojawi się informacja o warunkach, jakie Shumeer musi spełnić, aby zdobyć dany kod rabatowy. Po spełnieniu tych warunków kod rabatowy będzie widoczny w zakładce „Moje kody”. Warunki, od których spełnienia zależy możliwość skorzystania z danego kodu rabatowego, jak i okres jego ważności widoczne są po kliknięciu w dany kod rabatowy.

V. PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą zainstalowania Aplikacji, Dostawca udziela Shumeerowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji w czasie trwania umowy o założenie Konta, zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia, którym posługuje się Shumeer.

§26
 1. Shumeer z chwilą dodania Vote, Posta lub innej treści do Shumee, udziela Dostawcy bezpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do treści dodanych do Shumee bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania takich treści, w szczególności techniką cyfrową oraz w zakresie rozpowszechniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieci Internet.
 2. Licencja, o której mowa powyżej jest autonomiczną umową względem umowy o założenie Konta. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy o założenie Konta nie powoduje jednoczesnego wypowiedzenia licencji.

VI. CZAS TRWANIA UMOWY

§27
 1. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Shumeer może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Kontaze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia e-mailem na adres info@shumee.pl lub w inny dopuszczalny prawnie sposób.
 3. Shumee może wypowiedzieć umowę o założenie Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: a. otwarta zostanie likwidacja Dostawcy, b.Dostawca podejmie decyzję o zakończeniu działania Shumee z uwagi w szczególności na: ekonomiczną nieopłacalność dalszego prowadzenia Shumee. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Shumeera podany w Shumee.
 4. Shumee może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: Shumeer naruszył jedno z postanowień §5, §8 ust. 5, §8 ust. 8, §8 ust. 9, §9 ust. 5, §17 ust. 4 lub §35 Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem pocztyelektronicznej na adres e-mail Shumeera podany w Shumee.

VII. REKLAMACJE

§28
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług, działania Shumee, Aplikacji lub Portalu należy składać do Dostawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy reklamacja@shumee.pl, pocztą bezpośredniona adres Dostawcy podany w postanowieniu §1 lit. a Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Dostawcy wskazanej w postanowieniu §1lit. a Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Shumeera niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Dostawcę lub nieprawidłowe działanie Shumee.
 3. Dostawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Shumeera o wyniku jej rozpatrzenia terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące rzeczy kupionych od Sprzedawców należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy, z którym zawarta została umowa sprzedaży danej rzeczy.

VIII. DANE OSOBOWE

§29
 1. Shumeer w celu skorzystania z usług dostępnych w Shumee musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Dostawcą Shumeer może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Dostawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Shumee. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Shumeera Dostawcy, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
§30
 1. Administratorem danych osobowych jest Dostawca.
 2. Dostawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Shumeerów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy. Dostawca powierza dane osobowe Shumeerów następującym podmiotom: a. Home.pl Spółka Akcyjna, który jest dostawcą usługi hostingu dla Shumee, b. Digital Ocean , który jest dostawcą usługi hostingu dla Shumee c. Goodylabs Sp. z o.o., który jest dostawcą rozwiązania technologicznego d. SendGrid, który zapewnia obsługę wysyłania e-maili e. Emprise Sp. z o.o., który zapewnia obsługę księgową f. Fakturownia Sp. z o.o., który zapewnia obsługę wystawiania faktur g. Freshmail Sp. z o.o., który zapewnia obsługę wysyłania e-maili h. DotPay Spółka Akcyjna, który zapewnia weryfikację kont
 3. Dostawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu lub danych dla Dostawcy, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione organy państwowe, samorządowe oraz urzędy, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, smsów i mmsów, dostawcy narzędzi analitycznych, spółki prowadzące portale społecznościowe, których danymi do logowania Shumeer rejestruje się w Shumee, dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu, operatorzy płatności dostępnych w Shumee, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Shumee oraz Sprzedawcy.
§31
 1. Shumeer ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Shumeer ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Shumeer ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane: a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać; b. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Shumeera.
§32
 1. Dostawca przetwarza dane osobowe Shumeerów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Shumee, w tym w celu rozpoznawania reklamacji oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Dostawcy, jego usług oraz Shumee.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Dostawcy.
 3. Dostawca na podstawie zgody Shumeera ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail, numery telefonu lub poprzez wiadomości w Shumee informacji marketingowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Shumeer może w każdej chwili wycofać zgodę, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.
 4. Dostawca przekazuje dane osobowe Shumeera do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Shumeer ma prawo otrzymania kopii jego danych osobowych, które zostały przekazane. Dane osobowe będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

§33

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Shumeera przez Dostawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Dostawcy na rzecz Shumeera. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane będą także do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Dostawcę lub wyrażenia przez Shumeera sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

§34

Shumee stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§35

Shumeer nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Shumee anonimowo lub pod pseudonimem.

§36

Dostawca może rejestrować adres IP Shumeera, pod którym będzie on korzystać z Shumee.

§37

Dostawca w celu realizacji swojego zobowiązania, o którym mowa w postanowieniu §16 ust. 2 Regulaminu będzie przetwarzał zainteresowania Shumeera podane w Shumee, historię jego działań w Shumee, a gdy Shumeer założył Konto z wykorzystaniem danych do logowania na portalu Facebook, wówczas Dostawca będzie wykorzystywał we wskazanym celu także dane o Shumeerze pochodzące z tego portalu.

§38
 1. Dostawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu lub komputerze Shumeera. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Dostawcy.
 2. Dostawca przechowuje pliki cookies na Urządzeniu lub komputerze Shumeera, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, analitycznych, dopasowywania na Feedzie do preferencji danego Shumeera, marketingowych, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Shumeerowi reklam dotyczących Shumee i Dostawcy na innych stronach internetowych, zapewnienia prawidłowego działania Shumee, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu oraz do analiz zachowania Shumeera w Shumee.
§39
 1. Dostawca informuje Shumeerów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, komputera lub Urządzenia, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Urządzeniu lub komputerze Shumeera.
 2. Dostawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Shumeera usunięte po ich zapisaniu przez Dostawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie zodpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Shumeer.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: o Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek o Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html o Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 o Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

§40

Shumee informuje także Shumeerów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, komputera lub Urządzenia, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Shumee lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§41

Dostawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§42
 1. Dostawca ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn: a. wprowadzenia przez Dostawcę nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem Shumee, jak przykładowo nowych rodzajów treści, które można dodawać lub nowych sposobów ich zamieszczenia w Shumee, b. rozbudowy możliwości Shumee, jak przykładowo uruchomienie logowania się do Shumee i zakładania Konta za pomocą strony www,
 2. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Regulamin może być zmieniony w zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na zaistniałąprzyczynę.
 4. W przypadku skorzystania z powyższego prawa Shumee prześle do Shumeerów, na podane przez nich w Shumee adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Shumeerów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Shumeer, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedziećumowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu §27 ust.2 Regulaminu. Jeżeli Shumeer nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Shumeera z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

§43

 1. W odniesieniu do Shumeerów, którzy nie są Konsumentami, wszelkie spory takich Shumeerów z Dostawcą podlegają jurysdykcji sądów polskich. Sprawy te będą rozpoznawane przez sąd polski właściwy miejscowo dla adresu Dostawcy.
 2. Postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Shumeerów będących Konsumentami.
§44
 1. Umowy zawierane między Dostawcą a Shumeerami, który nie jest Konsumentem, podlegają prawu polskiemu.
 2. Umowy zawierane między Dostawcą a Shumeerem, który jest Konsumentem, podlegają prawu polskiemu z tym zastrzeżeniem, że taki wybór prawa właściwego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które byłoby stosowane, gdyby nie niniejszy wybór prawa polskiego.
§45

Regulamin znajduje się na stronie https://shumee.pl/help_center/regulations